Cenník vyšetrení pre samoplatcov platný od 01.06.2017

 

&norinciee="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c.krv/sérum/plazma &nopriamy0;2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c.krv/sérum/plazma > kytexytgnosm
Lipidieeo clel="100" pe= Anickaite;00" pe= Diabetes0;2i/sche-ckladná biochémia&n Markery zápalu0;2i/sche-ckladná biochémia &n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c2,rv/sérum/plazma Kardá bne markery0;2i/sche-ckladná biochémia &n T0;2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c20,0v/sérum/plazma Šk>&tra žľaza.h2i/sche-ckladná biochémia Tumoriee-bmarkery0;2i/sche-ckladná biochémia Kosšetrtps:bolizmus0;2i/sche-ckladná biochémia&n="100" pe=<00;2i0 (c06.2iace médium)0;2i/sche-c18,7v/sérum/plazma Frakblocurancie>&n="100" pe= reprodukcna- htikaly0;2i/sche-ckladná biochémiaD&n="100" pe=<00;2i0="100" pe=<5,0v/sérum/plazma Nadobličky0;2i/sche-ckladná biochémia Trob fila- stavy0;2i/sche-ckladná biochémia Vnútora- prostredloc- ABR="100" pe= árna krv="100" pe=<5,0v/sérum/plazma Moč="100" pe= StolicaD&n="100" pe=<0tolica Sl-ly0;2i/sche-ckladná biochémia Predoparcfunkcne-vysetrena átky + Ag="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c8,0v/sérum/plazma Biochémia/sche-cKrvetrebraz + 5e6ceameadn dif0;2i/sche-cBiochémia/sche-cKrve Komponenppodľa zoznamu (viď. + íloha pew " href="hzma &n<1:CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+50, CD3/ HLA-D árna kri/sche-c2,0v/sérum/6plazma&n<2: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+50, CD3/ HLA-D<, CD8/CD28tr> árna kri/sche-c2,0v/sérum/7plazma&n<3: CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+50, CD8/CD28tr> árna kri/sche-c2,0v/sérum/6plazma < 5,0v/sérum//plazma< 5,0v/sérum/4plazma&n="BAL(Bronchoalveo100" pedy>ážzma< 5,0v/sérum/plazma &zma Tromtdc00;2i00;2i/shémia &n Biochémia/sche-cKrve &n=,0v/sérum/hémia ditn Ic00;2i00;2i/sche-c13,0v/sérum/plazma &nnetren + Ag="100" ,0v/sérum/hémia < 5,0v/sérum/pplazmaKomponenan="3">Biochémia/sche-cKrve &n=,0v/sérum/hémia &n=,0v/sérum/hémia &n=,0v/sérum/hémia Biochémia/sche-cKrve 0tu (SpermFlowzma0tma0tma0tma< 5 n ejakul>0tma < 5 n ejakul>0tma< 5 n ejakul>0tma bwidth-fixta-plvyše0" pe=Pre > suma0" pemnner">Pre p type="scriptider"> cu t 5made/string // De re vahi_censv> vah .2017, fil="t,8625le,86t,86d, i;v> .2017<= docc1"in.geitempropById(bodyiv> fil="t<= .2017.velue.toUpperCase().noAccrops();v>

&n= docc1"in.geitempropById(be_cennik" cla);v> // tt<= e_cen.geitempropsByTagName(bera);v> tt<= $('tr');v>v>v> // Loop through all

&nrows, anf hide th se who don't match the danytexqueryv> for (i<= 0; i < tt.length; i++e {v> td<= er[i].geitempropsByTagName(bed")[0];v> .f (tde {v> .f (td.v claHTML.toUpperCase().noAccrops().tion:Of(fil="t) > -1e {v> tt[i]."> <.x-width<= "";v> } else {v>$('.ody> $('.ody> tt[i]."> <.x-width<= " sty";v> }v> }v> }v>}v>v>v>$("#e_cennik" cl era).cl <(f? :" on(){v> $(this).toggleC ('selecscd'); v> vah selecscd<= [];v> vah ho $('#e_cennik" cl er.selecscd').eych(f? :" on(tion:,row){v> .f ($(row).has(bed:nth-child(3)a).length)v> {v> ho .f(isNaN(ho ho } v>v> v> vah ho selecscd.push(ho });v>v> vah sc1;= selecscd.redufo(add, 0);v>v> f? :" on add(a,"be {v> regurn a + b;v> };v> $('.suma0" pem').h"/p(sum.toFixta(2)+" EURa);v> v>v>});er"criptp age-conta> ="spEnf

VyšetrenieMateriál / VzorkaCena
Biochémia  
Základná biochémia Materiál / Vzorka Cena
Glukóza kapil.krv/sérum/plazma 0ze="100" pe= &n="100" pe= &n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c.krv/sérum/plazma
Materiál / Vzorka
Materiál / Vzorka
Materiál / Vzorka MVK Fite;00" pe=<00;2i00;2i/sche-c3,9v/sérum/plazma VVK Fite;00" pe=<00;2i00;2i/sche-c0,2v/sérum/plazma&n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c11,2v/sérum/plazma Vitam>&n B12="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c11,6v/sérum/plazma Kysedera lacienck="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c11,2v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka M-peptid="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c6,0v/sérum/plazma y/mikalbum>&n - MAU0;2i/sche-ca c2 zurarcie0;2i/sche-c1,8v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka RF="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c3,0v/sérum/plazma Prokalcitop>&n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c12,0v/sérum/plazma Pinglbum>&n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c2,9v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka MK MB="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c4,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka FT3.h2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c5,0v/sérum/plazma&n="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c6,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka AFP0;2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c5,0v/sérum/plazma HCG+β podjednotia 00;2i00;2i/sche-c12,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka β-CrossLaps0;2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c16,3v/sérum/plazma PTH-I.h2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c15,2v/sérum/plazma&n D.h2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c20,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka inhib>&tor C1 e Podtriedy IgA-1, IgA-2="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c21,6v/sérum/plazma Podtriedy IgG-1, IgG-2, IgG-3, IgG-4.h2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c24,0v/sérum/plazma MHrv/sérum/e-c00;2i00;2i/sche-c3,2v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka > kyteforézlerancie >&n="100" pe=<00;2i0="100" pe=<6,0v/sérum/plazma kyteforézleizoenzýmov ALP0;2i/sche-c00;2i00;2i/sche-c7,rv/sérum/plazma png" fixa.htlerancie >&n="100" pe=<00;2i0="100" pe=<11,rv/sérum/plazma
Materiál / Vzorka
Materiál / Vzorka kapil11,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka kapil9,rv/sérum/plazma
Materiál / Vzorka
Materiál / Vzorka Chem
kladná biochémia Materiál / Vzorka 15,0v/sérum/plazma 3,0v/sérum/plazma H.pylori antigén.h2i/sche-c0tolica 3,0v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka
kladná biochémia Materiál / Vzorka
Glukó0;2i/sche-c, < .h2iča00;2i00;2i/sk/novink6 e100" psérum/playHematogia.ht> < .h2iča00;2i00;2i/sk/novink6 e100" psérum/playHematogia.ht>
Materiál / Vzorka β-CrossLapsPANEL 2 peP tr Chem β-CrossLapsPANEL 4 pe=top β-CrossLapsPANEL 5 peSkrížene reagujúc00;2i00;2i/sche-c0,2v/sérum/91lazma β-CrossLapsPANLE 6 pePAgry> < .h20;2i00;2i/sche-c0,2v/sérum/91lazma β-CrossLapsŠpeciftreni.-c0 + Ag="100" ppodľa zoznamu (viď. + íloha pew " href="hzma< 5,0v/sérum/pplazma< 5,0v/sérum/pplazma Komponentov/sérum/hémia Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka
Chem< Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka Chem Chem&n Materiál / Vzorka Chem < .h tail/diagnokladná biochémia Materiál / Vzorka Chem< Materiál / Vzorka inhib>&tor C1 e Podtriedy IgA-1, IgA-2="100" pe=<00;2i00;2i/sche-c21,6v/sérum/plazma Chem MHrv/sérum/e-c00;2i00;2i/sche-c3,2v/sérum/plazma
Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka Pingl Materiál / Vzorka
Glhémia Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka
Materiál / Vzorka Materiál / Vzorka